Posts tagged Đại học ICT ASEAN
Đề xuất thành lập Đại học CNTT-TT ASEAN

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông cho rằng, điều quan trọng nhất là kỹ năng cho tương lai, kỹ năng ICT trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp Lần thứ 4. Chính vì vậy, sáng kiến thứ 2 mà ông đưa ra tại WEF ASEAN, đó là thiết lập một Đại học CNTT-TT (ICT) ASEAN.

Read More